Lapsevanemale

Üldine teave

Lasteaed Pesamuna võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

Lasteaia õppekava aluseks on riiklik alushariduse õppekava, mille alusel on koostatud Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna õppekava.

Teemade valiku määravad looduses toimuvad muutused, rahvakalendri tähtpäevad, ühiskondliku elu sündmused, lapsi huvitavad teemad.

Temaatilist õppe- ja kasvatustegevust planeerib lasteaiaõpetaja, kuid lähtub seejuures lapse tegevusest (laps vaatleb ja uurib, kuulab, kõneleb, modelleerib jne).

Lapsel kujuneb arusaamine maailmast, mis toetub tema enda kogemusele.

Lasteaial on õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste vastuvõtmiseks pedagoogiline nõukogu.

Alaliselt tegutseb hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning luua koostöös personaliga lasteaia edukaks kulgemiseks vajalikud tingimused.

Lasteaia eripära: oleme Tervist Edendav lasteaed.

Pärnu- Jaagupi Lasteaed Pesamuna kodukord al 01.02.2024

Lasteaiaga kohanemise ABC

Tere tulemast lasteaeda täidetav

 

Lasteaiaga seotud kulutused

Toidupäeva maksumus, mille hoolekogu ettepanekul on kinnitanud  lasteasutuse juhataja on 2,50€  toidupäev (kolm toidukorda)

  • Toiduraha jaguneb  protsentuaalselt 30% hommikusöök, 50% lõunasöök ja 20% õhtuoode.
  • Lapsevanemal on õigus avalduse alusel loobuda toidukordadest, kuid toidukordade valik peab jääma samaks ühe kuu vältel.
  • Toidukulu soodustuse saamiseks pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole.
  • Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põhja-Pärnumaa, on vanema poolt kaetava osa  suuruseks teise lapse eest 75% paragrahvis 1 märgitud summast.
  • Vanema poolt kaetava osa maksmisest on vabastatud pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm ja enam last.

Kohatasu- koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta alates 1.08.2023
6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus
arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit (alates 01.08.2023 1.laps 44 EUR ja 2.laps 33 EUR).

Toidukulu ja õppekulu maksab lapsevanem kulupõhisena arve alusel iga kuu 20 kuupäevaks Põhja-Pärnumaa vallavalitsus arvelduskontole  SEB pangas EE111010220267487223,

või SWEDBANK EE162200221068426764

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine 01.01.2019-1.pdf