Tervisedendus

Mis on tervisedendus?

…laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine.

…on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parendada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset surma.

 Mida selleks teha?

Tegutsemispõhimõtted ja valdkonnad tervise tagamisel:

 • Lapse arengu mõjutamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse
 • Eale sobiva, tervisliku ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine
 • Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine
 • Turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond)
 • Isikliku hügieeni edendamine

 Kes sellega peaks tegelema?

MEIE KÕIK

Kodu, lasteaed, küla, vald, töökohad.

Mida teeme meie – lasteaed  Pesamuna ?

Õppekava on täiendatud liiklus-, tervisekasvatuse-, ohutusõpetuse- ja sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamise ainekavadega.

Lasteaia ja personali õppe- ja mängukeskkond on kujundatud kaasaegseks, lapse individuaalset arengut soodustavaks ja turvaliseks.

Tervisedenduslikud tegevused lõimuvad nädalaplaanides.

Mõned põhimõtted laste tervise edendamisel:

 • Tervis on esmane väärtus, millest sõltub inimese elukvaliteet
 • Tervise edendamine ja haiguste ennetamine on eriti olulised, kuna suureneb haigestumine kroonilistesse mittenakkuslikesse haigustesse
 • Iga inimese tervislik olukord sõltub suures osas sellest, kuidas ta ise suhtub oma tervisesse
 • Laste eluviis, eriti väikelaste oma, sõltub tema pere eluviisist
 • Tervislik eluviis kujuneb koolieelses eas, mil harjumused ja hoiakud muutuvad püsivateks.
 • Täiskasvanud vastutavad selle eest, et lastele oleks loodud tervislikud elu- ja töötingimused. Siin pole erandiks ükski asutus või isik

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikust.

(L.Varava „Tervisedendus lasteaias“ 2003 põhjal)

Selleks, et mõista tervist edendava lasteaia olemust, peame aru saama, mis on tervis ja mis on tervisedendus.

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon aastast 1946).

Tervis on sotsiaalne mõiste, mis lihtsalt öelduna tähendab head olemist ja enesetunnet ning rahulolu ümbritsevaga. Mõeldes lasteaialastele on esitatud tõlgendus üsna tabav. Tegemist on positiivse definitsiooniga. Negatiivne definitsioon ütleb, et tervis tähendab haiguse puudumist.

Lasteaialapsi ja lasteaiaealisi lapsi silmas pidades väärivad eelkõige nimetamist tervise järgnevad tahud:

 • Füüsiline tervis, mis on seotud kehaga, haigust väljendava diagnoosi puudumisega.
 • Vaimne tervis, mis väljendub lapse positiivses eneseväärtustamises ja tema kindlustundes tulla toime.
 • Emotsionaalne tervis, mis tähendab võimet väljendada oma tundeid, arendada suhteid teistega, tunda heasoovlikkust ja armastust ning vastata samaga.
 • Sotsiaalne tervis, mis avaldub tundes ja teadmises, et last toetavad vanemad, sõbrad, et ta on kaasa haaratud tegevustesse ja mängudesse.

Tervisedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus.

Tervisedendus sisaldab tervisekasvatusprogramme, ennetavaid meditsiiniteenuseid, omavalitsuse teenuseid, tervislikku ühiskonnapoliitikat, keskkonna tervishoiumeetmeid. Ta on seotud teiste eluvaldkondadega, nagu tervisekaitse, kvaliteetne meditsiiniabi, kultuur ja haridus, keskkonnakaitse jm.

Tervisedenduse lõppeesmärgiks on rahva elukvaliteedi parandamine ja tervise väärtustamine.

TEL võrgustik.

TEL ülesanne on sõnastatud missioonina, mis peaks olema  iga TEL võrgustikku kuuluva lasteaia lõppeesmärk ja peegeldama lasteasutuse väärtushinnangut:

Liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustatavatele tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks. Alahinnata ei tohi tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse  keskkonna osa ning kvaliteetsete terviseteenuste arendamist, mida saab pakkuda nii lasteaed kui paikkond.

Koolieelses asutuses  ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisesse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus.