Tugiteenused

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamunas on väljatöötatud ja direktori poolt kinnitatud käskkirjaga nr 12 05.12.2012

Erivajadusega lapse arengu toetamisel lähtume kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt luuakse erivajadusega lapsele võimalused võimetekohaseks õppe- ja kasvatustegevuseks kas tava-, või (5. erivajadusega lapse olemasolu korral) sobitusrühm. Lapsevanema kohustuseks on lasteasutuse teavitamine lapse tervislikust seisundist juba lasteaeda tuleku sooviavaldusel kirjalikult, mille kinnitab allkirjaga. Sama  toimub ka lapse võimalike toidu (või muude) allergiate suhtes. Toiduallergiate puhul kinnitab vanem lapsele keelatud toiduainete nimekirja ja kinnitab selle oma allkirjaga.

Lasteaias töötavad tugispetsialistid on: logopeed, tugiõpetaja (eripedagoogi oskustega), abiõpetaja/tugiisik ja õppejuht ning vajadusel valla poolt määratud tugiisik(ud).

Lasteaias töötav logopeed (hetkel koht täitmata):

  • teostab kõneuuringuid ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed
  • viib lastega regulaarselt läbi kõneravitegevusi
  • aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse
  • arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust
  • arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist
  • aitab kaasa erivajadustega lapse kooliks ettevalmistamisele
  • nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal

Teeme koostööd

Pärnumaa Rajaleidja keskusega (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: parnumaa@rajaleidja.ee; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/